วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยท่านผู้ตรวจฯ พม. นางจินตนา  จันทร์บำรุง หัวหน้าหน่วยงาน One Home กระทรวง พม. ร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เทอร์มินอล ๒๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา