วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก