วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม การศึกษา อาชีพและสภาพครอบครัว เพื่อวางแผนการพัฒนาและดูแลเด็กที่เหมาะสมต่อไป