วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พม. เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เทอร์มินอล ๒๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านผู้ตรวจฯ พม. นางจินตนา จันทร์บำรุง เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมประชาบดีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์)