วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการทำงานเป็นทีม