วันจันทร์ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนบ้านราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อจัดทำแผนในการดำเนินโครงการปูทางสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด