วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายพ่อบ้าน – แม่บ้าน ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน- การเขียน ให้กับเด็กในความอุปการะระดับอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลด้านภาษา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกการอ่านแก่เด็กในความอุปการะ