วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตทั่วไป แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์   เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีทักษะในการปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวเข้าสู่สังคมในอนาคตต่อไป