วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นำข้าราชการ, เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ ทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามกิจกรรม Big Cleaning Day  ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้สภาพแวดล้อมในองค์กรสะอาดน่าอยู่และป้องกันไวรัสโคโรน่า