วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์    ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม เยี่ยมเด็กในความอุปการะ ซึ่งเข้ารับการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการค้าปลีก โดยได้ฝึกปฏิบัติจริงที่ร้าน 7-11 ตามโครงการทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจบุรีรัมย์ และบริษัทซี พี ออยล์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความเป็นอยู่เด็กในความอุปการะ และนำมาจัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลต่อไป