วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ พร้อมนำเด็กในความอุปการะเข้ารับรางวัลวัฒนธรรมวินิต โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา