วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมการประชุม One Home จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓