วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์    ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) และนำข้อมูลมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓