วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะฝึกอาชีพด้านการเกษตรปลูกผักสวนครัว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสืบสานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กในความอุปการะ