วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะฝึกซ้อมร้องเพลง คิดดีทำดี และเพลง ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญู ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญูแก่เด็กในความอุปการะ