วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาชีพ “ก่อร่างสร้างปูน ปูทางเท้าสร้างภูมิทัศน์” และ”พรมเช็ดเท้า ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมเสนอผลงานร่วมกัน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อสร้างทักษะอาชีพให้เด็กในความอุปการะต่อไปในอนาคต และให้เด็กได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์