วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้เด็กในความอุปการะในเรื่องยาเสพติด และให้เด็กได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์