วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา แผนกวิชาโรงแรมและบริหาร ปี ๑ ภาคทวิภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสาและบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกความรัก และความเสียสละ