วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม