แจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร

ข้าวและเชื้อเพลิงหุงต้ม (แก๊ส) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๘ เดือน