วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะ จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการเต้น Cover Dance ของเด็กในความอุปการะ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้แสดงความสามารถ และตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและความสำคัญของตนเอง