วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นำเด็กในความอุปการะเข้ารับเกียรติบัตร เด็กดีเด่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๓เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี