วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายพ่อบ้าน – แม่บ้าน นำเด็กในความอุปการะร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี