วันพฤหัสบดีที่ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ประชุมพบปะและทำความรู้จักเด็กโดยให้แนะนำตัว พร้อมให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และอบรมให้เด็กๆเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมมีหลักคิดหลักปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ด้วยเพลง “หน้าที่เด็ก“ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา