วันพุธที่ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นำนายอาคม พันธ์พลเทพ เด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเข้ารับเกียรติบัตร เด็กดีเด่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล