วันอังคารที่ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าคารวะและแนะนำตัวปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล และนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา