วันศุกร์ที่ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต่อนางปิยะฉัตร อินสว่าง และ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเข้าพบนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา