วันศุกร์ที่ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อรับทราบโครงสร้างภารกิจและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ขององค์กร พร้อมแนะนำแนวทาง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน