วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะรู้จักตนเองเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้เท่าทันความคิดของตนเอง รู้วิธีเพิ่มพลังกาย พลังใจของตนเองให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีเป้าหมายและมีความสุข