วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้นายนภดล เฉลิมพงษ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยง ติดตามเยี่ยมเด็กในความอุปการะในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับมอบทุนปัจจัยพื้นฐานของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา