วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกัน การดำเนินคดี การให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัด