วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จัดการประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อกำหนดแผนพัฒนาเด็กในความอุปการะรายบุคคล