สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการดูแลเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาและบ้านสวนใจใส อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับแนวคิดเพื่อสมดุลชีวิตกับการทำงาน เสริมสร้างทัศนคติของบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น