วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีความรู้ความเข้าใจความแตกต่าง ระหว่าง เด็กชาย และเด็กหญิง ทั้งทางด้านสรีระร่างกายภายนอก การแสดงออก และบทบาทหน้าที่ในสังคม