วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม