วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก, ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างทักษะองค์ความรู้ กระบวนการ และวิธีการเขียนมาตรฐานฯได้อย่างถูกต้อง