วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์