วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมหารือ การดำเนินโครงการ มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำและงานวันคนพิการสากล ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วม รับฟังและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา