วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา