วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา