วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายนโยบายและแผนงานสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนภายนอกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน