วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ บริเวณหอนาฬิกาประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย