วันเสาร์ที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์