วันอังคารที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม Home Room แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะเห็นคุณค่าในตนเอง  และมีทักษะในการดำเนินชีวิตมากขึ้น