วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานประชุมประจำเดือน, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒