วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะรู้จักตนเองเกี่ยวกับความชอบ ความถนัด ความสามารถเฉพาะของตนเอง และนำข้อมูลด้านอาชีพที่ได้รับความรู้มาเป็นช่องทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป