วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา และบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา