ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับภาคีเครือข่าย และทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการจัดประชุมและเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อนำผลสำรวจไปพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ต่อไป