วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเขียนจดหมายถึงตัวเองแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้บันทึก ทบทวนกิจกรรมที่ตัวเองได้ทำทั้งสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรพัฒนา ความเสียใจ ความประทับใจที่ผ่านมา