วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องความดีแก่เด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเป็นประจำทุกวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเด็กในการประพฤติตน การเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น และการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในคุณค่าของการทำความดี ทำประโยชน์ต่อสังคม